Depression in Youth: Help Heal Hope | โรคซึมเศร้าในเยาวชน: ช่วยเหลือ รักษาต้นกล้าแห่งความหวัง ( 141 ธีรนาฏ จันทร์ขอนแก่น )