การเล่นทำให้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง 8 ทำงานประสานกันอย่างเป็นองค์รวม ประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่น จะสะสมการเรียนรู้สนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่อง

  • เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสการมองเห็น, ระบบประสาทสัมผัสการรับรส, ระบบประสาทสัมผัสการได้กลิ่น และระบบประสาทสัมผัสการได้ยิน
  • กิจกรรมชวนเล่น: เล่นขายของ ร้านอาหารเปิดแล้ว