ระบบประสาทสัมผัสทั้ง 8 ประกอบด้วย การมองเห็น การได้ยิน  การรับรส การรับรู้ทางผิวหนัง การรับกลิ่น การทรงตัว การรับรู้อากัปกิริยา และ การรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายใน เด็ก ๆ ต้องมีประสาทสัมผัสทั้ง 8 ชนิดที่ทำงานอย่างแข็งขันจึงจะเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  • เรียนรู้ความสำคัญของการพัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง 8 ของเด็กๆ
  • เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสการทรงตัว, ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้อากัปกิริยา, ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ทางผิวหนัง และระบบประสาทสัมผัสการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายใน
  • กิจกรรมชวนเล่น: บ้านเล็กในป่าลึก