เปลี่ยนความคิดฟุ้งให้กลายเป็นแผนปฏิบัติด้วยการลงมือทำ โดยมีหลักการช่วยประหยัดแรงกายและทุนทรัพย์ และทำอย่างไรให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จได้จริง กับขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการแนวคิดเชิงออกแบบ

  • หลักการทดลองตามวิถีนักออกแบบ (Prototype)
  • ตัวอย่างการทดลองแบบ Rough, Right, Rapid
  • การวาง Action Plan ที่จะช่วยให้การทดลองบรรลุเป้าหมาย
  • ผู้ใหญ่จะช่วยสนับสนุนเด็ก ๆ ได้อย่างไรบ้าง

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม