รายละเอียด

ร่วมกางแผนที่สำรวจภูมิทัศน์พัฒนาการเด็กด้านจิตวิทยา พร้อมส่องกระจกสำรวจการเติบโตของตัวเอง เริ่มตั้งต้นทำความเข้าใจพื้นฐานความแตกต่างของมนุษย์ตั้งแต่กำเนิดและผลจากการเลี้ยงดูในวัยเยาว์

  • เด็กไม่ใช่ผ้าขาว: พื้นฐานของเด็ก 3 รูปแบบ
  • 8 ขั้นพัฒนาการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ Erikson
  • สายสัมพันธ์คือทุกสิ่ง: Secure vs Toxic Relationship
  • ลำดับขั้นความสัมพันธ์: Stages of Attachment
  • 4 รูปแบบความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูก

เอกสารประกอบการเรียน

0101_temperament-styles ดาวน์โหลด
0102_eriksons-stages-of-development ดาวน์โหลด
0103_stages-of-attachment ดาวน์โหลด

แหล่งความรู้แนะนำ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม